Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Adres:

Ulica:
Miasto:
Telefon:

Telefax:
e-mail:
Internet:
Osoba kontaktowa:

ul. Jana Kasprowicza 2
PL- 85-073 Bydgoszcz
+48 52 328 78 28
+48 52 322 54 27
+48 52 322 62 94
biuro@igwp.org.pl
www.igwp.org.pl
pani Wiesława Nowaczyk, Szef Marketing

Powstała w 1992 roku Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą firmy prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczś w dziedzinie wodociągów, kanalizacji i oczyszczania ścieków, zrzeszającą obecnie ponad 400 członków, z czego 85% stanowią firmy zaopatrujące miasta w wodę i zajmujące się gospodarką ściekową. W 27% są to firmy podporządkowane bezpo?rednio gminom, 64% z nich to spółki handlowe z udziałem gmin. Łączny potencjał firm zrzeszonych w Izbie to ponad 85% produkcji wody dla miast i około 60 tysięcy pracowników w nich zatrudnionych.

Podstawowe zadania Izby to:

  Reprezentowanie członków wobec władz i ochrona ich interesów
  Ocenianie obowiązujących przepisów i inspirowanie zmian
  Prowadzenie działalności consultingowej na rzecz członków Izby w zakresie
      prawa, ekonomii i techniki
  Propagowanie nowoczesnych rozwiśzań technicznych w branży
  Reprezentowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej w organizacjach
      międzynarodowych oraz rozwój kontaktów zagranicznych
  Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności wody
      pitnej
  Działalność szkoleniowa

Realizując zadania w zakresie ochrony środowiska Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" powołała i sponsoruje "Polska Fundację Ochrony Zasobów Wodnych" z siedzibą w Bydgoszczy. Jest również jednym z inicjatorów i założycieli "Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych".

Największą imprezą promocyjną organizowaną corocznie w Bydgoszczy od 1993 roku przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" są Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN". To największa impreza targowa w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" jest członkiem:

  Krajowej Izby Gospodarczej - "KIG" w Warszawie
  Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę "IWA" w Londynie
  Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Zaopatrzenia w Wodę i Usług
      Ściekowych "EUREAU" w Brukseli
  Polskiej Kooperacji Targowej w Poznaniu

Izba posiada własne wydawnictwa periodyczne:

  "Wodociągi Polskie" (kwartalnik)
  "Bank danych o producentach i firmach usługowych działających w branży
       wodociągowo-kanalizacyjnej" (rocznik)
  "Wybrane informacje techniczno-ekonomiczne o firmach
       wodociągowo-kanalizacyjnych" (rocznik)

  Więcej informacji na stronie:


(16kB)

www.igwp.org.pl

Copyright ©2004 ECOPOL Consult